A Bagolyvár és lakói

„Pallasz zöldes tábora”


A város templomtornyai között már messziről kiemelkedett egy négyszögű épület, nagy homlokával, borzolt zsindelytetejével. Apró ablakai hunyorogva néztek a pusztákra, mintha lőrések lennének. Elhagyott bagolyvárnak képzelhették a felé közeledő idegenek.

A teljes írás...

A Bagolyvár és lakói

A diákok köztársasága

A város jegyzőkönyve már négyszáz évvel ezelőtt sajátjaként emlegeti a kollégiumot, amelyben „sok az itt tartózkodó tanuló”. A diákok jegyzőkönyvéből pedig kitűnik, hogy a Duna-Tisza közéről, sőt a Dunántúlról is jönnek ide tanulni. Debrecen az egyetlen hely a magyar síkságon, amely török, tatár, kuruc, labancdúlásos időkben is fennmaradt. Másrészt a város védelmet is nyújtott diákjainak, felmentette őket a katonasorból. Kétezren is tanultak falai közt. Egyetlen tanteremben százötven fiú szorongott. A főiskolán mindössze négy professzor, az alsóbb osztályokban kilenc-tíz préceptor (segédtanító) dolgozott. Elképzelhetni, mekkora belső fegyelemre volt itt szükség, hisz egész kis társadalomnak kellett önmagát kormányoznia.

A teljes írás...

A Bagolyvár és lakói

Legáció, vakáció

A diák régen is az élet színét kereste, nem a fonákját. Örült minden iskolán kívüli szabad percének. Szombaton délután, vasárnapi templomozás után bandákba gyűlve futott ki a Nagyerdőre. Voltak, akiket az óriás tölgyesek csaltak egyre beljebb botanizálni. Mások a napsütött tisztáson játszadoztak. Tornaórának, sportnak híre sem volt: labdáztak, dárdát dobáltak, birkóztak, futottak. A kisebbek ostorcsapóztak, csomóba ugráltak: „Kicsi a rakás, többet rá!” kiáltással. Összemérték erejüket, ösztönösen fejlesztették ügyességüket. A város alatt elterülő Nagyerdő a fiatal lélek második otthona volt.

A teljes írás...

A Bagolyvár és lakói

A szabadság fellegvára

Az öreg bagolyvár is – mint a krónika írja – „hamuba borult”. Zsindelyteteje recsegve omlott be, a cétusszobák, kettő kivételével, beszakadtak. Két diák bennszorult, de a földhöz lapulva, szerencsésen életben maradt a tűz alatt. A Nagykönyvtár megmenekült, már ekkor vastáblák borították a polcokat. Ötödnapra már folyt a tanítás. A diákok egy része tantermekben lakott, más részét a lakosság fogadta be. Az élet ment tovább.

A teljes írás...

A Bagolyvár és lakói

Kisdiákból nagydiák lesz


A középkorban még szerzetesek tanítottak e komor falak közt írni, olvasni, számolni, imádkozni. Debrecen kézműves és kereskedő polgárai azonban egyre módosabbak és egyre igényesebbek lettek. Városuk is nőtt, tatártól-töröktől dúlt falvai népe ide menekült. A polgárságnak lassacskán kevés lett a puszta írás ás számvetés tudománya. Olyan műveltségre vágyott, amellyel fiai külországi egyetemeken is továbbtanulhattak. Az egyszerű barátokat reformált hitű papok, iskolamesterek váltották fel. Idővel maguk is új hitre tértek, templomaikon a keresztet kakasra cserélték. Nagy város lett Debrecen: az egész Alföld iparának, kereskedelmének, művelődésének központja. Kisiskolája főiskolai rangra emelkedett, s mivel a távolról jött diákok bent is laktak, a kollégium nevet kapta.

A teljes írás...

A Bagolyvár és lakói

Préceptorok és professzorok

Tógátus diákjaink szívesen látogatták a holland egyetemeket. Tőlük tudjuk, hogy kétszázötven évvel ezelőtt a groningeni egyetemnek kétszáz hallgatója és tizenkét professzora volt. Debrecenben kétszáz diákra csak egyetlen professzor jutott. Itt a diákoknak is tanítaniuk kellett. Tanítva tanultak. A nagyobbak felelősek voltak a kisebbekért, a tehetségesebbek a gyengébb képességűekért. A legtehetségesebb nagydiákok közül kerültek ki a préceptorok, a közép- és alsó osztályok tanítói. Kitüntetés volt évi húsz forintért oktatni száz nebulót, reggeltől estig.

A teljes írás...

A Bagolyvár és lakói

A nagybotos diák

Bottal az urak, pásztorok és öregemberek jártak a régi időkben. Diák csak végveszélyben, védekező eszközként nyúlhatott bothoz. Nagyenyeden, a híres erdélyi kollégiumban például harci eszköz volt a furkósbot. Mikor a labancok megtámadták és kifosztották a várost, a diákok frissen vágott fűzfa husángokkal verték ki őket. A harc után ezekből a patakmederbe szúrt véres dorongokból zöldült ki a nevezetes két fűzfa.

A teljes írás...

A Bagolyvár és lakói