Kiss Tamás: A versek útján önmagamhoz

Nyitott Műhely, 1990. febr. 26. Debreceni Irodalmi Múzeum
Bevezető és zárszó: Simon Zoltán


Nem akarok most olyan súlyos gondot fölvetni, ami az irodalomtudománynak egyik központi kérdése, hogy a személyiség miként van jelen a műben és mennyire fontos a személyiség ismerete ahhoz, hogy egy műnek a jelentését pontosan föloldjuk és értelmezzük. Mindazonáltal éppen véletlenül úgy jött ki, hogy néhány hét múlva a Magyarországon újra fölfedezett Márairól kell tartanom egy előadást. Ennek kapcsán, most olvasom az esszéit, s nagyon sokat gyötrődik azzal, hogy tulajdonképpen mi az ihlet, mi az, ami az írót arra serkenti, hogy bizonyos belső emóciókat és gondolatokat közkinccsé tegyen, és ha már úgy érzi, hogy ezt közkinccsé kell, hogy tegye, akkor éppen milyen formában tegye azt. 
Azért teszem ezt a nagy kerülőt, hogy ne mondják azt, hogy szubjektíve elfogult vagyok, tehát az éppen most megszólalótól függetlenül úgy gondolom, annak nincs receptje, hogy a személyiség a műben hogy jelenik meg, hogy mik azok a belső indítékok és melyek azok a formák, melyek révén megjelenik. Erre lehetnek nagy általánosságban, a tudományt összefoglaló formáiban, ahogy a németek mondják, alaktani formák. Igazában, ez ahány ember, annyiféle. Ezért is gondolom én, hogy nagyon érdekes lehet, ha közvetlenül hallhatunk arról, hogy egy közöttünk élő költő, aki köznapjaiban tanár volt, aki a racionális szinten, mint irodalomtudós is végigélte az irodalom folyamatát, hogyan reflektál arra, hogy a verseiben hogy jelenik meg ő, mint személyiség, amire a modern irodalomtudomány azt mondja, hogy a lírai én. Ezzel mintegy zárójelbe téve, hogy nem a költő, mert aki a versben megszólal, az nem feltétlenül azonos a költővel, de lehet, hogy azonos vele. A kettőnek milyen a viszonya, ez egy külön rejtély. Tulajdonképpen ezt kellene tudni megoldani az irodalomtörténetnek, csakhogy ehhez az irodalomtörténetnek nincsenek eszközei, mert ez igazában már nem irodalomtudomány, hanem lélektan. De halljuk, hogy hogyan látja ezt egy költő, versíró!
Elvettél tőlem egy csomó mondanivalót, ezzel akartam kezdeni én is, hogy valóban, itt a versről van szó és rólam. A versek útján önmagamhoz - ehhez szeretnék ragaszkodni, ehhez a témához. Éspedig, ha lehet, beszélgetés formájában, mindenesetre szeretnék néhány dolgot előtte mondani. 
A titok. Igen, hát a versek mélyebben vannak, mint a szavak. Nagyon nehéz beszélni a versről. 1946-ban, amikor még váradi tanár voltam, kedves barátom, egy lelkész, meghívott egy Ady-ünnepélyre Árpádra. Ott találkoztam a falu nagy fiával, Erdélyi Józseffel. Akkor éppen ott volt. Napokat töltöttünk együtt, bemutatta a rajzait. Nagyon szépen rajzolt, festett, kitűnően értett a piktúrához is, a grafikához is. Nézem ezeket a rajzokat, egy idős asszonyt látok. Ki ez? - kérdeztem. Azt mondja: Édesanyám. Mondom: Add nekem ezt a képet! Fogta a ceruzáját és odaírta, hogy : „A költészet anyai örökség. Anyám képét kérted tőlem. Tessék!” Sokat elgondolkoztam azóta is ezen az anyai örökségen. Tudniillik nekem is vannak nagyon korai élményeim. A költészet nyelve nagyon közel áll a szeretethez. Ehhez a konkrét és ugyanakkor mégis elvont, kifejezhetetlen és kimondhatatlan valamihez. Édesanyám tanított a versekre, vett ilyen leporelló könyvecskéket és már két-hároméves koromban azzal produkáltam magam. Ő mutatta a képet, és én rámondtam a verset. Remek produkció volt. Hát persze ezekből nekem nem maradt meg, csak a következő négy sor: „Hazaértünk valahára, / a mi kedves szép hazánkba,/ nézd aranyom milyen szép,/ kertünkben hány lámpa ég./” Nem tudom, de bennem ennek a gyenge kis négysorosnak valami rendkívüli hangulata van. Tehát a vers valóban, szavakkal szinte kifejezhetetlen, sokkal mélyebben van, mint az emberi szó. Aztán 1923. január elején, nem hiszem, hogy elsején, mert hiszen akkor is voltak vakációk, Petőfi Sándor születésének 100 éves évfordulójára emlékeztünk. Ezeket azért mondom el, hogy láttassék az, mi közöm nekem a vershez, hogy vajon a vers tényleg örökölhető valami-e. Én nem mondtam verset, bár rendkívül szerettem volna, de Cseri Géza barátom, osztály- és padtársam a Magyar nemest szavalta skandálva: „Őseimnek véres kardja, fogason függ, rozsda marja, rozsda marja, nem ragyog, én magyar nemes vagyok.” Azért mondom ezt el, mert tiltakozott bennem valami. Tízévesek voltunk, tiltakozott bennem valami, hogy itt elsikkadt a vers zeneisége kedvéért valami. Elsikkadt az értelem, természetesen a mondanivaló, de hát egy 10 éves gyerek nem tudta tulajdonképpen, nem tudhatta fölfogni azt, hogy mi a magyar nemesnek a társadalmi helyzete, anno dacumál. Természetes dolog, nem is arra gondoltam, hanem arra, hogy értelmetlen volt ez a versmondás, én szebben elmondhattam volna. Hát akkor aztán később, éppen most beszélgettünk róla, hogy mennyi verset tanultunk, hála a jó Istennek, mert abból élünk. Mi régi emberek abból élünk. Manapság azt mondják, hogy nem szabad agyonterhelni a gyerekek képzeletét, a gyerekek agyát versekkel, nem szabad. Mi pedig rengeteget tanultunk és ebből éltünk. És ez valami csodálatos, rendkívül gazdag ajándéka volt az elemi iskolának, az akkori gimnáziumnak. Ez szinte életmentő, gazdag anyag volt az emberi agyban. Majd később, amikor fölidéztük magunknak, mindig többet és többet láttunk a versekből, éppen erről beszéltünk, beszéltél az előbb odabent és ez így is van. A vers mindig újjászületik bennünk, a vers sohasem az a valami, az a drága tárgy, valami csodálatos kifejezhetetlen valami, amint a költő megírta, a vers az enyém is lesz és akkor lesz igazán vers a vers. Azt hiszem, hogy Nagy János barátom és kollegám mondta, hogy kint a fogságban, az orosz fogságban, ők papírt szereztek, nem volt könnyű dolog, de egy csomó papírt összeszereztek, és kiosztották egymás között a papírokat. Borzasztó könyvhiányba, borzasztó szellemi táplálék hiányában éltek ott és mindenki írja le a kedvenc versét. Összegyűlt belőle egy antológia Balassitól József Attiláig. Azt mondja, hogy vasárnaponként, ahogy elmondta, rendeztek versmondó, meg szellemi vetélkedőket, és ezek a versek őket hazahozták Szibériából, Nyizsnyij-Tabilból, innen-onnan. Hazahozta Petőfi az Alföldre, hazahozta a szülőházba, hazahozta az édesanyához, az édesapához, hazahozta a magyar földre, valósággal megmentette őket ez az összeírt kis antológia. A hazát hozta magával a dalíró.
Nos, most már arról kellene néhány szót, nem akarom elvenni a beszélgetéstől az időt, hogy jutottam el én a költészethez, mert a vers tudása, a vers ismerete, ez még nem költészet. A költészet ott kezdődik, mikor valaki alkot. Emlékezzünk a Családi kör-re, Arany írja benne, hogy „Jobban szereti a verseket, nótákat, / Effélét csinálni maga is próbálgat. /” Elgondolkoztató, hogy vajon folytatása-e az alkotás a versnek, a versgazdagságnak, a verstudásnak. Nem! Egyáltalán nem, ez egy egészen más valami, ez egy egészen más dolog. Úgyhogy, ha én arra gondolok, ez érdekes, hogy én a versíráshoz, mint alkotáshoz, mint munkához nem Petőfitől, Aranytól, Adytól, József Attilától vagy egyáltalán a magyar költészetből jutottam, bár nagyon sok verset tanultunk, mint mondtam is, hanem idegen szövegek fordításából. Mi tanultunk akkor francia nyelvet, német nyelvet és irodalmat, latint, én már görögöt nem tanultam, és a nagy klasszikus európai költészetet kaptuk, franciául, németül, latinul, Horatius-tól rengeteget fordítottunk és egyszer a német tanárom azt mondta, hogy Lenaunak egy magyar témájú versét, költse át, aki tudja, versbe. Így kezdődik ez a vers: „Én jártam Magyarországot és a pusztát és a szívem megtelt örömmel.” És én ezt a hosszú, szép, valami 40 strófás verset átültettem úgy 18-20 magyar versbe, átültettem és megtetszett a tanár úrnak, vitte is magával, és meg is mutatta a tanártársainak. És a francia tanár úr is rám kapott, amikor megtudta, hogy én verset fordítok, azt mondta, hogy zenésítsd meg kérlek, ezt a verset. Claude Debussy, Sully-Prudhomme, akkor még Baudelaire-t, Verlain-t, Rimbaud-t nem tanultuk, akkor még nem, a szimbolisták akkor még nem voltak anyag, és akkor én belenéztem ezekbe a versekbe és valami különös felfedezésem volt. A vers, mint anyag, mint test jelentkezett benne. Tehát, nem mint szellem, mint a magyar lírának a nagy alkotásai, Balassi Katonaéneke, vagy akár Petőfi és Arany, hanem maga a vers jelentkezett és ez csodálattal töltött el engem. És én azt hiszem, hogy… - és most leleplezem magam -, azt hiszem, hogy a vers felépítése, a vers szerkezete, a versstruktúra hatással is volt rám. Nagyon érdekes, ebben a racionális korban borzasztó anakronisztikus dolog beszélni a líráról és a versről, de akkor egészen más volt. Például a mi osztályunkban már volt önképzőkörünk, ahol sok szép és érdekes dolgot lehetett megvitatni és jelentkezni saját művekkel, alkotásokkal is. Volt egy, aki orvos lett később, egyáltalán semmi köze nem volt a költészethez, de fölhozott egy szimbolista antológiát és ott ismerkedtünk meg Baudelaire-rel, Verlain-nel és Rimbaud-val. El is neveztük egymást, azt hiszem én Rimbaud voltam, Dobos Imre Baudelaire volt, Szabó Jani meg Paul Verlain. Szóval ennyire benne volt az irodalom egy osztályban. Manapság már, - te mondtad és ez igaz is - , hogy a világirodalomból rendkívül nagy tudással rendelkeznek már egyesek, de nem egy osztály, habár ez humán osztály volt. Nos, hát én aztán fordítottam őket, hát ezek elvesztek, de mint mondtam, leleplezem magamat. Az első Nyugatban megjelent versem és több lapban is megjelent ez a vers, Az alvó testvér. Úgy is szerepeljek, mint akkori költő, alkotó, nem csak, mint vallomástevő. Felolvasom Az alvó testvért és felolvasom Paul Verlain-nek a Le dormeur du val, vagyis A völgy alvója című versét, hogy hogy indultak. Tessenek megfigyelni ezt a két verset! 

Az alvó testvér

Emlékszem, éjjel hozták haza.
Én még kis, fehér ingben jártam,
a Holdat néztem, s alig vártam, 
hogy megvirradjon,
hogy csókot adjon
szúrós, szomorú szája.

Ott feküdt a nagy fehér ágyon,
odamentem, hogy arcát lágyan
megsimítsam.

Apám ott állott - egy kissé távol,
s szólt: - „ne költsd fel,
most jött nagy Szibériából,
keveset aludt ott szegény,
és most nagyon álmos…”

Sötét haja szétfolyt a párnán,
s én olyan árván
lestem, hogy két zárt szemével
felém intsen,
arca lágy volt, mint a frissen
hullott hó.
Aludt a bátyám, a fáradt legény,
aludt csöndesen, mozdulatlan
………………………………
És még most is alszik, szegény.

Én, már akkor Rimbaud-t ismertem. Felolvasom A völgy alvóját is.

Egy zöld liget, ahol dalol, dalol a csermely,
Gyémánt, -s ezüst- ronggyal tarkázva a gyepet.
a nap a hegy mögül idenéz sárga szemmel.
A kicsi tűzkatlan sugártűztől pezseg.

Egy ifjú katona nyílt arccal, sapka nélkül -
nyaka körül kéklő vadsóskák játszanak -
úgy alszik a füvön, fönt fellegárny sötétül,
úgy alszik zöld ágyán a napban, sápatag.

Mosolyog. Lábánál madárliliomok.
Mint a beteg gyerek alszik és mosolyog.
Ringasd szegénykét, föld, vedd a karodra. fázik.

Hiába illatoz neki a puha pázsit.
A napban aluszik, a keze halavány,
Nyugodt. Két vörös lyuk tátong jobb oldalán.

A vers, azt hiszem, a párizsi kommün idején keletkezett, egy halott katona látványa szülte ezt a verset, a vers háttere idilli, a zöld gyep és a nap, a ragyogás. Az élmény más, mint az én zárt világom, Az alvó testvér éjszakai szobai miliője, de a poentírozás azonos: „És még most is alszik, szegény.” és a „Két vörös lyuk tátong jobb oldalán”, ez a meglepő verszárás. Tárgyas leírás és utána ez a meglepő poentírozás. Ezzel azt akarom mondani, hogy tanulni lehet és kell is tanulni. Én ezt akkor nem tudtam, amikor Az alvó testvért írtam, hogy Rimbaud-nak a halott katonájával az én nagybátyám, akivel valóban megtörtént, amit én megírtam, ilyen életrajzi párhuzamban van, és egyáltalán nem tudtam, hogy ugyanúgy építkezek, mint Arthur Rimbaud, a francia szimbolizmusnak ez a csodálatos alakja, csodálatos figurája. 
Én tulajdonképpen beszélgetésre jöttem ide, a kedves hallgatóim közé most, és a zsebembe tettem vagy 10-15 verset, úgyhogy olvasgathatnám őket, mert nekem most tulajdonképpen azt kellene bizonyítanom, íme a vers és én. Íme az alkotás, és amit én adtam.
Be is mutatok néhány verset az elsők közül:

Készülődés

1.
Hajlong a fű, kis inge csatakos,
felszúrta mind a harmatot a réten,
de alul még az ég héja törékeny
s reccsen, amint a boglya rátapos.

Ott lenn a hajnal szárnyaiba már
a szellő csillanó tollakat sodor;
a domb megmoccan, vigyázva, mint mikor
álmából éppen ébred a madár

és koppant egyet-kettőt, úgy vakon.
És léket kap a táj, e rozzant csónak,
kinéz mögüle lomhán a fakó nap,
mint öltöző leány az ablakon.

2.
A reggelek - azok pogányok,
örökké kinn a réten hálnak,
sohasem imádkoznak,
s pálinkával kínálnak.

Emlékeztek-e még reám is,
régi-régi reggelek, mikor
fogaim között oly édesen
olvadtatok el, mint a cukor?

Én emlékszem… Régi csordakút,
mélyedben kilenc manó lakott,
s vödrödből mégis éhgyomorra
kiittam a táncoló napot.

Ezek a legelső verseim, azért olvastam fel belőlük. Az én alapélményem, amikor már a magam hangján megszólaltam, az alföldi tájat tükrözné. Nem vagyok az Alföld költője, mint ahogy nem vagyok debreceni költő sem, magyar nyelven írok, magyar költőnek érzem és tudom magamat, de nyilvánvaló, hogy az Alföld az én egész képzeletvilágomat betöltötte. Nem értek egyet Petőfivel, aki azt mondta: „bár csodállak, ámde nem szeretlek” - a hegyvidékre -, én szeretem a hegyvidéket. Nyarainkból egy-két hetet, néhány hetet a hegyek között szeretek eltölteni. 
1945. május 8-án kelt ez a vers, hogy történelmi dátumot is megemlítsek.

Békedal

Virágzik már a fűz,
pelyhez a jegenye,
a háztetők fölött ring,
tapsikol a levele.

Szellő befújja pelyhet
a házak ablakán,
a csonkot lomb takarja el:
madár fészkel a fán.

Amott kormos a kék ég,
ez ember műve már,
egy karcsú kémény füstöl:
él, dolgozik a gyár.

A legények a dombon
Szorítnak leánykezet:
Ej-haj - szól a dal. Az ének
Ideje elérkezett.

Szól a folyóparton 
víg harmónikazene:
ej-haj elérkezett az
új élet ideje.

Hát itt a béke újra,
a Föld újra kerek,
madarak énekével
szólnak az emberek.

Katonák lemossák
kezeikről a vért,
nem tudják mi volt már,
nem kérdik miért?

Se előre, se hátra,
nem néz senkise messzebb
Ej-haj - csak szól az ének,
hogy élni a legszebb.

Váradi vers volt.


Dunához Orsovánál 
(1946. Ada Kaleh)

Gránit-csúcsok alatt, a mélyben
várom, hogy jön egy pillanat,
az, mikor a lánc itt átszakadt,
s őrjöngve átvágtad magad.

Mert tengert kér minden patak,
s tebenned tört ki idelent -
mint test keresi a hazát
és a lélek a végtelent.

Kárpát-haza minden vizét
itt vetted fel és loptad át,
s mély medredben megnyitottad
a szabad, a közös hazát.

Miért, hogy mi meg martuk itt
egymást és önnön kebelünk?
Miért? Te tudtad az utat
és sosem törődtél velünk.

Átadom, ringasd testemet
s szívem: egy perc történelem.
Benned vagyok, szülj újra most
vén Iszter, tégy csudát velem.

Adjál erőt és adj hitet,
te Példa vagy és Gondolat,
hogy fejem meg ne hajtsam én
hitetlen szolgasors alatt.
Hitess, hogy lehet élni itt
még emberül és igazán,
nem vagyok szolganép fia
és nem veszett el a hazám.

Oldjad meg láncaink nyomán
közös hazánknak titkait:
egy sorsa van, egy harca van
annak, ki él és itt lakik.

Hömpölygesd szívembe dalod,
mely zúg itt a szoroson át
s ringass, fogadj magadba, mint
szabad lelkednek rokonát.

Hazátlanok, leljünk hazát
völgyeiden és partodon.
S, ébressz, hogy élni nem szabad,
csak szabadon. Csak szabadon!

A vers, az nem egyszerre születik, az csak leíródik egyszer, egy adott alkalommal, egy adott esetben. A verset sokszor, sokáig hordjuk magunkban, amíg egyszer megszületik. A vers nem egyszeri, legalábbis nekem ez az élményem, csak akkor szabad megírni a verset, hogyha az már érett, persze javítani aztán lehet rajta, csiszolni lehet rajta. Én most egy olyan versemet mutatom be, ami éveken át érlelődött. Nem is egy leánynak szól, többhöz szól, de nem tudtam befejezni, csak akkor, amikor Váradról hazajöttem és megismertem a feleségemet, sőt még akkor sem, amikor megszületett a fiam. Ez a Férfitánc.

Férfitánc

Meglátni és megszeretni
Én nem tudtam soha.
Csak jót tudtam nevetni -
Ki ilyen ostoba!

Lányok kezét megfogtam,
azt mondták: szerelem.
Csak játék volt: játszottam -
és játszottak velem.

Mikor az ifjúság, mint
tüzes csikó nyihog,
s a vágyam asszonyhoz vitt,
tudtam - bántani fog,

mert féltettem az ajkam,
s tudtam, ha rád nyitok
egyszer: megérzed rajtam,
előtted nincs titok.

Mégis el kellett menni,
a vágyam arra vitt.
De hogy nem így kell lenni,
éreztem - baj van itt.

Valami nincsen rendben
e kerek földtekén,
végesben, végtelenben
téged kereslek én.

S nem szöktél el előlem,
már vártál engemet,
futhattál volna tőlem,
de tudtad: nem lehet.

Szép nap volt. Fenn a lombon
madár mondta neved.
Eső esett a dombon,
s én megteltem veled,

mint vad csikót lefogtam
száguldó szívemet,
hogy annál jobban-jobban,
nagyon szeresselek.

Nem lestem napvilágon,
sem éjszakákon át,
mint szokás e világon
többé a nők nyomát.

Így lettél nékem társam,
és munkában felem.
Kezed kezembe zártam,
Oly szép a szerelem!

S olyan jó közeledben,
szép minden, ami van,
szép a jövő: öledben
mosolygó kisfiam.

Az öregség! Abból is mutatok be. A következő, inkább a tanár, a nevelő. Öt évtized. Ezt ötvenéves koromban írtam:

Öt évtized

Mikor a nap a delelőjén
a hűlő égen túljutott,
és nő az árny mögöttem is,
s már hátranézni nem tudok.

Megszaporodtak tárgyaim,
évek hegyén babrál kezem,
de ifjúságom fölidézni,
hűs rendbe rakni nem merem,

nem akarom még odaadni
múlásnak, emléknek magam.
Ha nyit virág: enyém is az,
s öröm az öröm is, ha van.

Elmondaná tán homlokom,
a sok jelírás, karcolat,
de lehajtom, kezembe rejtem,
s el is felejtem arcomat.

Szétszórtan élek, sokasodva,
hetedmagamba ejtve itt,
ahol az idő hetedszer
cserélte bennem sejtjeit.

Körülöttem az ötven év
hű társakat alig hagyott,
s ha nem tudom magam se, ők se,
ki tudja már, hogy ki vagyok?

Elfütyörésztem, meg se írtam,
csak olykor-olykor versemet,
hírem futó szelekre bíztam,
s majd arra tán, ki eltemet.

De ha vissza nem is találom
hunyorgó szemmel az utat:
jövőbe látni biztat egy szebb
sejtés, egy bízóbb öntudat.

Miként paraszti őseim
az idő bárhogy változott –
húztam én egyenes barázdát,
szórtam belé tiszta magot.

S ha úgy érzem is, hogy nem vagyok
elosztogattam magamat -:
fiaimmal, leányaimmal
lettem egy szív, egy akarat.

Világgá szaporodtam így,
futhatnak évek, századok,
névtelenül továbbra élek,
én most már meg se halhatok.

S hogy művem le nem mérhető,
már nem bánt, nem nyugtalanít,
ki embert nevel, az abban él,
amit másokkal megtanít.

Aki mást jóra vezetett,
annak jövője sem hamis;
így él személytelen tovább
a szó - és benne magam is. 


Crescendo. - Ekkor éreztem először az öregség súlyát.

Jön az öregség, jaj de fáj,
szólj néma kín, ordíts te száj,
így könnyebb tán a seb,

szembe zord képet mutogat,
utánam vicsorít fogat,
sunyít, miként az eb.

Hogy menni kell s nincs azután,
agyamig most jutott csupán,
szorongat a szelleme,

tudom is már, hogy miért kell
fogakkal, varázsigékkel
megvívni ellene.

Nem ám a sír, nem is a kés,
a mindennapi rettegés,
a gondolat a gát,

hisz az idő, tér végtelen,
s a munka még töméntelen
s a szív öli magát.

De mire való a tudás,
a szó, a tett, ha elmúlás
ellen nem védelem,

mért villog mégis rám foga,
ha magam nem adom oda
vad kényre, kedvre, nem?

Lám van kétélű fegyverem,
hitem és okos kételyem
egy életre elég,

egyikkel szívem érlelem,
másikkal időm kérlelem,
ha szökni kell: ne még…

Ha szívet tépő foga van,
fájjon annak, ki maga van,
vigyázz, ne hagyd magad!

Mástól meg mit is féljek én,
magamnak mit is érjek én,
míg van, ki befogad.

Innét viszem, néktek hozom
szívem. Hozzátok tartozom
ég, föld, ti csillagok,

tudok kopni, növeszteni,
győzni, mert nincs mit veszteni,
ha már ember vagyok.

Elmúlt időkben nagyon hangos volt a magyar líra. Jól is fizették, ott, ahol minél hangosabb volt, én erről is megfogalmaztam a magam ars poeticáját.
Az 1950-es évek elején íródott a vers.

Hangfogó

Úgy mondják az okosok,
poéták, kritikusok -
olyan csöndes a dalom,
nem hallik át a falon.

Hangos szavú dalnokok,
nem félem hatalmatok,
gyártsatok csak kötelet,
addig én csipkét verek.

Mit restelljem a múltam,
dalt apámtól tanultam,
pásztor volt az ükapám
így játszott a furulyán.

Éneklek én magamnak,
ha ki rám hallgat - annak,
jólesik egy kis ének
az emberek szívének.

Ha magamnak dúdolok,
egy nemzetre gondolok,
nem erre, sem amarra,
enyémre, a magyarra.

Ha csöndesen dúdolok,
emberekre gondolok,
bennük élek igazán,
hiszen a Föld a hazám.

Amikor meg fegyvert kerestek és este megszólaltak a csengők, stb., nem mondom tovább, mindenki tudhatja, miről van szó, önvédelemből ezt írtam.

Önvédelem

Tudom:
naponta vétkezem,
ám vér
nem fogta még kezem,
törvény se
sújtott még nagyon,
éltem, hogy,
nem ütött agyon.
S most fegyvert keresnek -
       jaj nekem:
hisz csupa fegyver
a szívem,
robbanó gránát
az agyam.
Hadsereg vagyok
egymagam.

A következő vers l956. november 5-én, vagy 6-án keletkezett. A Kistemplom mellett a Széchenyi utcán robogtak el a hatalmas tankok, járművek.

Gondolat

Mit űztök éjen-napon át
Fegyverrel, tankkal, katonák?

Ágyúval mit akartok ott,
Védni veszendő birtokot?

Megölni, ki olyat mível,
Hogy élni és eszmélni mer?

Felkél lánctalpatok alatt
A halhatatlan Gondolat.
Aki erre rálő orvul,
A golyója visszafordul,

Ki erre les, úgy kell annak
Elpusztulni, mint a vadnak,

S ha emberré nem tud nőni:
Magába kell belelőni.

Egy kicsit a történelmet hordozza el.

/?/:
Az 1956 novemberében írott vers megjelent valahol?

Kiss Tamás:
Megjelent, de csak a hatvanas években. Akkor, amikor külföldön valami beavatkozásféle volt 1968-ban. Én ezt 56-ban írtam.

Jó reggelt, Párizs!

Pontosan nyolc óra tizenöt perckor fut be az expressz
a Gare de l’Este-re, de itt még korareggel van ilyenkor,
párából kibukó kupolák fénylő pikkelyei kezdik letörölni
az álmot, a dombok hajnali zöldjét a szemről s azután
érc-torkú kakasok jelzik, hogy megérkezett az új nap.
Morajok, hangok, idők méhéből egy nyelv kezd kialakulni,
testvéri szavakat keresünk, megosztani emberi létünk,
szíveink bábeli csendjét, ember-előtti magányát,
s új szineket, hogy méltón köszöntsünk titeket sárga,
levélzöld, változatos sokszögek, vonalak enyhén
egymásba bújó legyezői, boulevardok folyama. Lenge
emelkedők, ahová izgalmakkal, szívdobogással lépked a láb,
mert régi atyák, halott szüzek hamvait rejti az aszfalt.
Ti körök-terek-tengelyek-átlók, s geometriák dallama: város,
csillagsugarak síkján óriás szívből feltörő lendület,
kőolajos kutak alkohol-csövein felbuggyanó hevület, tőlünk
szabadulni törekvő akarat, aki új csillagot szűlsz
az estben összeboruló avenük peremére, hogy el ne
tűnjön előlünk a gyönyör, s a szorongás meg ne emésszen:
úgy nézlek, akár a gyerekkor rétjeit, mikor az első füvön
rózsaszín csikók heverésztek a napban Pünkösd Havában;
fényjeleid piros színeire felbődülő autócsordák morajában
úgy elhallgatom, mily nesztelenül, remegőn hullatják
otthon kertjeink mélyén virágukat az almafaágak.

Honnan vetted, hogy ezt hexameterben kell megírni? Miért éppen így bukkant ki belőled?

Hát ez nem is hexameter, ez egy szabad vers.
Most már megkezdődött tulajdonképpen a szakmai munka. Tudniillik arról van szó itt, a verset más műfajú dolgoktól, alkotásoktól, például a prózától is a ritmika, csak a ritmika különbözteti meg. A verset ez teszi verssé. Most persze divat az antivers, amelyik éppen ellenkezője a versnek. Mindent úgy csinálnak, hogy valahogy nehogy hasonlítson a klasszikus, a két-, három-, négy-, ötezer esztendős alkotásokhoz. Tehát a prózánál is prózább a vers, ezt én eddig nem tudtam elfogadni, és nem is hiszem, hogy ezek a dolgok, ezek a versek, ezek a nem-versek, ezek az antiversek, ezek valaha is belekerüljenek, mondjuk a költészetnek a világába.
Ez szabad vers szerintem, amit én most felolvastam, szabad vers, csak hát zene nélkül nem vers. És mi a vers? A vers, az magába olvasztja a képzőművészetet, a zenét, a gondolatot, tehát tulajdonképpen minden művészetet magába foglal a vers. Ezt kell megkeresni szavakkal, a színeket, a zenét, a muzsikát. Ezért több a vers mindig a szavaknál. Tudniillik verset lehet írni, én most már megtanultam a vers minden csínja-bínját. Én most már mindennap meg tudnék írni legalább egy-két verset, de azért nem teszem, mert a vers nem szavakból áll.
A vers, az mélyen van, sokkal mélyebben van a szavaknál. 
Elő- előveszem mostanában a világháborúnak a költészetét. Szegény Oláh Gábor egy nagy tehetség volt, egy rendkívül ambiciózus nagy alkotó egyéniség, személyiség, aki mindennap megírja a versét. Látszik rajta. Hazament, kijavította a dolgozatokat, mert hiszen tanár volt. A Fazekasból a Kar utcára, a Zsák utcán keresztül. Irtózatos ösztön sarkallta őt arra, hogy nagyobb legyen, hogy bizonyítson, hogy esetleg van olyan nagy, mint Ady Endre, vagy a többiek. Ez volt az ő tragédiája. Ezt is a versről mondom, hogy a verset nem írni kell, szóval nem is mi írjuk azt a verset, hanem szinte ő írja magát. Mindig dallammal együtt. Ha nem jelentkezik a dallam, akkor félreteszem.
Kialakul néhány sor, akkor az megadja már a zenéjét is. Én mindig a zenével kezdem a verset, egy belső hallással természetesen. Nem az adott klasszikus zenének a melódiájára megy az, hanem ez egy belső hallás. Állítólag Petőfi botfülű volt, nem is tudott énekelni, de nagy mestere volt a belső hallásnak. Tehát nem a zenével azonos, de föltételezi a zenének a hallását is a vers, csak azért is, hogy többet mondjon a szavaknál.

Megvan az öntőforma, bele kell tenni a szavakat, vagy beleírod, leharapod, kicseréled, keresed a végét. És az egész szövegnek a végét? Mikor van vége egy versnek?

Hát akkor, amikor már nem tudok többet írni hozzá.

Úgy néz ki, mintha játszanánk, úgy vettem észre, hogy Tamás bácsi úgy dobta vissza a labdát. Végül is pontosan ez a baj, nagyon sok esetben, amikor adva van ez a forma, szépen kialakul, a második öntés az már könnyebben megy, a harmadik már flottul, a negyediket már észre sem veszi és akkor ezt, a végtelenségig lehet folytatni. Szegény Oláh Gábornak is, az előbbi példákat mondva, többek között itt vannak a problémái, hogy nem érzi, meddig tartalmas a szöveg, meddig hiteles érzelmileg, meddig van fedezete, és mikor van vége.

Sokat beszélgettünk erről Weöres Sándorral is. Sándornak sosem tetszett az, hogyha egy vers be van fejezve. Legalábbis az utóbbi évtizedekben. „Nem szabad! Ez be van zárva, ez be van fejezve.” Szóval, nem kell azt úgy lekanyarítani, nem kell azt a verset sémává tenni. Nyitva is lehet szépen hagyni. Az is befejezés.
Tessék, Zsuzsa!

/?/ Zsuzsa:
Milyen élmény, vagy élmények hatására íródott a Dunához Orsovánál című vers?

Abban az időben, 1946-ban még megvolt Ada Kaleh szigete. Ada Kaleh-ra átmentünk a barátommal csónakon. Vegyes, román, török, szerb 4-500 lakosú kis ősrégi sziget volt. A középkorban a Hunyadiak még várat is építettek ott, azóta ezt a szigetet felrobbantották. Ez a sziget már nincs többé. A Duna kellős közepén volt, ahol széles, nagy hömpölygéssel vágott bele a Duna a Vaskapu-szorosba. Ez felséges élmény volt, beleugrani a Dunába és jó hosszút úszni. Ez az élménye a Dunához Orsovánál című versnek. A táji élménye. Természetesen az eszmei élménye az sajnos ma is aktuális. Én Nagyváradon éltem át az ostromot és az utána lévő időket, már nem merem azt mondani, hogy felszabadulást. Nagyváradon éltem át a bevonulást, kivonulást és nagy reményekkel néztünk a jövő elé. Megalakult a Magyar Népi Szövetség, minden derék, rendes magyar embernek ott volt a helye, majd aztán az idők szigorodtak, és akkor azt mondták, hogy be a pártba, mert a pártban van egyes egyedül védelme a magyarságnak, a román kommunista pártban. Nos, akkor jött Groza, a szirén-hangokkal, mert erről van szó. Bíztunk, nagy jövőt láttunk a román-magyar barátságban, őszintén. Én ebben ma is hiszek, hadd jelentsem ki előre. Nem úgy mondom ezt, semmiféle iróniával, vagy pesszimizmussal, de már átestünk egy ilyen időszakon, amikor reméltük, hogy a két nép, vagy a népek ott egymásra találnak. Hát ezt fejeztem ki a Dunához Orsovánál című versemben. A Duna-gondolat szólal meg benne, az a remény, ami azt hiszem most is bennünk él, mert bennünk kell, hogy éljen, mert másképpen nem élhetünk tovább. Ezt meg kell valósítani. Akkor aztán eljöttek azok az idők, már 47-ben, a román nacionalizmus fölébredt, már agresszív is volt, már nem szívesen láttak ott bennünket, a 80 000 magyar Váradján és hát el kellett jönnöm.

Egy kérdező a közönségből:
Már 46-ban is így volt. 46-ban, én Szatmárnémetiben tanítottam akkor, gimnáziumban. Kettős birtokossági igazolvánnyal átjártam a határon. Karácsonykor disznót öltünk apósoméknál, és én a disznóságot szekérrel hoztam. Medes-nél keltünk át a határon és elfogtak. Én hivatkoztam arra, hogy micsoda dolog, hát itt a hivatalos írás és mit mondott Groza és mit állított és hol van a román-magyar barátság. Azt mondta a százados, hogy Groza nekem nem parancsol és két napig le voltunk fogva.
Nem ezt akartam mondani, hanem említetted Oláh Gábort. Eszembe jutott, mert Oláh Gábornak 4 vagy 5 osztályzati naplója, tanári zsebnaptárja a kezembe került, illetve tulajdonomba került, és benne sok vers és verstöredék, meg rajz, mert ügyesen is rajzolt. Feltételezhető, hogy Oláh Gábor nem csak a Kar utcán írt, hanem valóban, az iskolában is, ahol tanított, vagy a könyvtárban és ezeket a verseket akkor is írhatta, amikor a tanítványai dolgozatot írtak, mert nála nagyon könnyen ment a versírás.

Persze, az agya az állandóan dolgozott, regények sorát írta. Az Oláh Gábor hagyatékot a Déri Múzeumban őrzik. Akkor, amikor kiadtuk a verseit - 57-ben jelentettük meg, elég szép kiadásban, jó gazdag válogatást a költészetéből -, akkor én áttekintettem az egész anyagot. Oláh Gábornak legalább 20-25 regénye sincs kiadva. Gyönyörűen, kézzel írta. Beköttetett könyveket és abba írta a regényeit.

/?/
Sajnálom, hogy én abba nem tudtam bekapcsolódni, mert nekem nagyon sok ilyen kézirata van Oláh Gábornak. Olyan dolgok, amik érdekesek lettek volna, vagy rajza.

Minden percét az írásnak szentelte, azon kívül, hogy a katedrára lépett és a katedráról lelépett, minden percét az írásnak szentelte.

/?/
Meg a rajzolásnak!

Nekem Oláh Gáborról Gulyás Pál mondta azt egyszer, hogy meglátogatta és kitette az óráját, és azt mondta: „Tíz percem van Gulyás Pál!” Gulyás Pál a leggyönyörűbb verset írta aztán Oláh Gáborról, nagyon szép verset.

Boross Zoltán:
Kedves Tamás, mindketten ennek a kornak a tanúi vagyunk. Bennem felötlik egy kérdés, mint költő adtál választ ennek a kornak minden kérdésére? Tudniillik mi, akik még ma is, öregen is fiatalok vagyunk, minden költőtől azt várnánk, hogy népünk alakulását, boldogulását, sorskérdését a költő mindig foglalja bele a költészetébe. A költő nem szubjektív alany, aki csak magáról beszél, saját maga érzéséről, egy nagy közösségnek, a nemzetnek a gondolatait adja elénk. Találkoztam egy verseddel, az Orsovánál, ebben a versben van egy rész, ami pont ezt fejezi ki. Kérdezem tőled, vannak-e még olyan verseid, amelyek ezt a kollektív gondolkozást, a nemzetről való féltés gondolkozását, a mi roppant szomorú sorsunknak a megpróbáltatásait fejezi ki. Gondolkozz azon, mi valamikor 1938 után kézbe vettünk egy lapot, újságot olvastunk, mit kerestünk benne! Hogy foglalkoznak-e a nemzet problémáival. Mindig ezt kértük a költőktől, mikor megjelent egy vers. Nem jelent meg soha. Nektek, mint költőknek meg kellett volna ragadni azokat a pillanatokat, hogy a nemzetnek adjatok erőt, hogy a nemzetnek adjatok kitartást, ahhoz, amit vállalnunk kellett volna, amit nem tudtunk vállalni. Ez az olvasó panasza és ezt hiányoljuk még ma is a költészetből, akkor, mikor tele vagyunk gonddal és bajjal. Nem tudja ez a politikát sokszor megoldani, de szépen kifejezi azt, amennyi a bajunk, nyomorúságunk. Bizonyára benned is élnek ilyen gondolatok, én tudom ezt, mert ismerlek téged, sokszor beszélgettünk ezekről a kérdésekről, mégis fájlalom. Többet kellene ezzel egy nemzetbeli költőnek foglalkoznia, nem érzed-e magad adósnak ebben a kérdésben. Én most lehetséges, hogy nagyon élesen kritizállak, de azért vagyunk itt együtt, barátok közt. Vajon élnek-e benned ilyen gondolatok. Voltak idők, mikor kellett volna választ adni a kérdésre. Sajnos a költők hallgattak.

Én nem értek egyet azzal, hogy a költő direkt fejezze ki a mindennapok társadalmi, politikai problémáit, sőt nemzeti problémáit sem. Nem! Ez nem tartozik a költészet körébe, esztétikailag ezt valahogy nem is tudom elfogadni. A költő élete, a költő egész gondolkodása allegorikusan, szimbolikusan szívódik fel költészetébe, nem direkt. Megénekelni valamit, illetőleg megverselni valamit lehet, de az nem biztos, hogy esztétikailag műalkotás lesz. Hát persze, amit én átérzek, átélek, az, ha nem direkte is, de felszívódik a költészetembe. Persze Petőfi megfogalmazta ezt egyszer a XIX. század költőiben és akkor, amikor ezt megfogalmazta, a forradalmas korszakban, a forradalmas napokban, ez időszerű volt. Megírta a Nemzeti dalt Petőfi Sándor, de ez a Nemzeti dal, már nem kötődik annyira a korhoz, politikához. Ma is szavaljuk a Nemzeti dalt. Szóval, a költészet nem direkt fejezi ki a kort és a költő életét, egy költői életrajzot egy költői életműből nem lehet megismerni. A legnagyobb költőjéből sem, Adyéból sem, Petőfiéből sem.
Pedig Ady politikus költő volt a javából. Nem lehet! Hidd el, nem lehet!
Üzenet a győzőknek. Igen, ez direkt vers, ez nagyon. Azért ő megírta a márciusi verseit, meg a többieket, ezeket megírta, a Népszavának direkt megírta ezeket. Hát az a költőtípus volt. Én nem az vagyok. Azért csak megírtam. Most dolgozom belőle. Ezek olyan durva fordulatok, markáns fordulatok, talán politikai fordulatok is az életemben és a költészetemben. Hadd válaszoljak még akkor egy verssel erre a Te kérdésedre, és azt hiszem, ezzel be is fejezhetjük a mai beszélgetést.
Hatalom. Ezt állva fogom felolvasni, ez a legutóbbi versem.

Ahol cinkos a hatalom,
elhízik a forradalom,
teli hassal üvöltse bár,
hogy - „föl, föl, te éhes proletár.”
Hoz titkos rendeleteket,
kicseréli a fejeket,
ököllel üti szájadat,
gumibottal a májadat,
kihirdeti, hogy béke van:
holott mindennek vége van.

Ez a válaszom!

Simon Zoltán: 
Köszönöm Tamás bácsinak ezeket a vallomásokat és engedjék meg, hogy az utolsó kérdéshez hadd fűzzek hozzá egy szubjektív megjegyzést, aminek a lényege az, hogy nekem ez az utolsó vers nem tetszett. Nem rossz vers ez, végül is egy szónoklat, igaz, hogy költő mondja, de állva mondja.
Hadd mondjak el egy példát, nem lesz messze a jelenlegitől. Valamikor nagyon régen, amikor érettségire készültünk, akkor a mi időnkben még szokás volt, hogy a tanároktól elköszöntünk és mindegyik tanárról írtunk egy kis rigmust, vagy valamit, szóval elbúcsúztunk tőle. És volt nekünk egy történelem tanárunk, akiről valahogy titokban kiderítettük, hogy költő is. Bár nagyon tagadta. Aki utána járt és fölkutatta, elolvasta az addig megjelent köteteit, meg a verseit, abból összeállított egy kis szöveget, azzal búcsúztunk a tanártól. Volt mindez 53-ban, hogy egészen konkrét legyek történelmileg, ez még a Nagy Imre kormányprogram előtt volt, mert májusban már vége van az évnek, mi akkor búcsúztunk, és akkor az egész osztályt frappírozta a kötet címe: Csak bátran, szembe a széllel. Nem tudom, hogy kinek volt egy ilyen verskötete? Nem is lehetett ide se vonatkoztatni, oda se, ide is illett, meg oda is. Mi akkor ott, kölykök, 18 évesek ezt politikának éreztük. Itt van a költői beszédnek valami egészen különleges varázsa, hogy helytől és időtől függetlenül úgy aktualizálódik, hogy észre se veszik. Fel lehet állni! El lehet mondani, és akkor mindenki érti. Pont erről van szó, odamondjuk, jól esik, helyettem mondja, és akkor meg is tapsolom, de az még érdekesebb, még különösebb, amikor nem is gondolok rá, lehet, hogy ő sem arra gondol és akkor egy időtől, helytől függetlenül ülünk, olvasunk és összetalálkozunk. És az a metafora, hogy csak bátran, szembe a széllel, az beszélt akkor. 34-ben jelent meg a kötet, akkor is mondott valamit és 53-ban is mondott az a kötetcím valamit és ez a metafora még ma is mond valamit, én legalábbis úgy érzem és ezt köszönöm a jelenlévő Kiss Tamásnak, tanáromnak, mert ő volt a történelem tanárom.
Köszönöm szépen!